“Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat,
men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.”

                                                           -Maria Montessori

Barneskoleelevene er delt inn i to grupper, Småskolen (1. til 3.klasse) og Storskolen (4. til 6. klasse). Småskolen holder til i andre etasje av murbygningen, mens Storskolen er i andre etasje av trebygningen. Selv om begge gruppene fungerer uavhengig av hverandre, er det mye samarbeid og kontakt mellom dem. Kontaktlærerne er montessoriutdannede lærere.
Begge gruppene følger den samme dagsrytmen:
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30-11.30 Arbeidsøkt med ulike grupper Arbeidsøkt med ulike grupper Arbeidsøkt med ulike grupper Arbeidsøkt med ulike grupper Arbeidsøkt med ulike grupper
11.30-12.00 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj
12.00- 12.45 Utetid Utetid
Utetid
Utetid
Utetid
Man-tors

12.45 – 14.30

Fredag

12.45-14.00

Ulike grupper Ulike grupper Ulike grupper Ulike grupper Ulike grupper
Kosmisk utdanning
Maria Montessori fokuserte ikke på undervisningen av noen fag i seg selv, men hvordan disse ulike aspektene av menneskets fundamentale behov har kommet til uttrykk i tid og rom.  Pedagogikken fokuserer på nøkkelopplevelsen, dvs. et møte med en teknikk, en idé eller begrep hvor læreren åpner en dør. Det er elevens ansvar å gå gjennom denne døren og videreutvikle ferdighetene.

Intellektet er ikke det samme som en ansamling av kunnskap. Intellektet er den kontinuerlige prosessen der mennesker streber etter å forstå seg selv, verden og universet. Det er søken etter en mental struktur hvor alle ting finner sammenheng og individet finner sitt livs mening. Vi kan hjelpe elevene med å bygge denne strukturen ved å gi nøklene til forståelsen av universet.

Maria Montessori kalte denne formen for utdannelse Kosmisk Utdanning.  Kosmos er både det store spørsmålet og svaret til alle våre spørsmål.

Karakteristisk for denne måten å undervise grunnskolebarna på er:

  • Læreren bruker fortellinger til å introdusere helheter og hovedtemaer.  Fortellerkunsten er det middelet vi bruker for å tenne barns interesse.
  • Detaljer av de store historiene* er tatt opp som nøkkelpresentasjoner, som hjelper barna til å utdype forståelsen. En nøkkelpresentasjon kan være en ny fortelling, demonstrasjon, eksperiment eller materiell.
  • Materiell finnes i alle fag som hjelper barn med å memorisere viktig informasjon og for å gå videre med sin utforskning.
  • Pensumet er ikke lineært, det vil si at alle presentasjoner blir gitt i Småskoletrinnet (6-9) og fordypet i Storskoletrinnet (9-12).
  • Materiellet er alltid tilgjengelig i ulike fag og temaer slik at elever kan fordype seg, jobbe lenge med en ting av gangen, eller komme tilbake til et tema senere.  Elever kan jobbe mer etter eget tempo med hele grunnskolens pensum.
  • Offentlige krav gjøres klart for elevene og hver elev hjelpes til å tilfredsstille disse kravene.  Barna får tid til å utforske egne interesser når de holder seg på et tilfredsstillende nivå.
  • Fag integreres ikke bare gjennom prosjekter ledet av de voksne, men gjennom de oppdagelsene elevene gjør i arbeidet med materiellet. Prosjekter skjer etter elevenes initiativ.
  • Veien leder fra helheten til detaljene og tilbake til helheten.
  • Læreren har mange oppgaver og roller: å fortelle historier, å presentere materiell, å observere og veilede, å gi ekstra hjelp der det trenges, å oppmuntre barna til å utfordre seg selv, å være kvalitetskontroll, å være moralsk veileder.
  • Det ”todelte miljøet” inkluderer både klasserommet og verden utenfor klasserommet gjennomsamfunnsstudier.

Montessorilæreren må så alle frøene som kan lede barnet til å forstå noen av de viktigste elementene i dette dramaet som heter UNIVERSET, menneskets plass i dette dramaet, og individets ansvar og rolle. Det betyr at vi gir de største helhetene først.

Som en innledning fortelles det hvert år de store historiene, som skaper en impresjonistisk ramme rundt den kunnskapen barnet tilegner seg gjennom skoleåret.

De Store Historiene (alle gitt i de første ukene på skolen)

o       Universets begynnelse (presenteres alltid første skoledag)

o       Livets ankomst

o       Menneskets ankomst

o       Skriftspråkets opphav

o       Tallsystemets opphav

Historiene følges opp med nøkkelpresentasjoner i alle fag, som fører barna videre til eget arbeid i alle fagområdene.