Skolesøknad:   
For søknad til barnetrinnet – ta kontakt med avdelingsleder for barnetrinnet Vigdis Gilberg på vigdis@tonsbergmontessori.no -for informasjon om barnetrinnet og evt observasjon før dere søker inn.
For  søknad til ungdomstrinnet – ta kontakt med avdelingsleder på ungdomstrinnet Helene Torply på:  helene@tonsbergmontessori.no – for informasjon om ungdomsskolen og evt observasjon før dere søker inn.
 
MERK!
 • Det er 3 mnd oppsigelse på skoleplass
 • Oppsigelse av skoleplass skal sendes skriftlig
 • Sies skoleplassen opp, forplikter de foresatte seg til å betale skolepenger de påfølgende 3 måneder uavhengig av om plassen benyttes eller ikke
 • Begge foreldre er økonomisk ansvarlig for at skolepengene blir betalt. Ved vesentlig mislighold kan eleven miste skoleplassen.
 —————————————————————————————————————————————————-
Send søknaden pr post til Tønsberg Montessori – Robergveien 347, 3157 Barkåker – eller på mail til sekreter@tonsbergmontessori.no 
Eventuelt møt opp personlig og lever søknaden.
Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse innen 1 uke ta kontakt med  Tove på kontoret på  33 01 89 04.

Revidert 07.11.2019
Inntaksreglement for Tønsberg Montessori grunnskole

Inntak av elever til Tønsberg Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Friskoleloven og av inntaksreglementet fastsatt av skolestyret.

 1. Elevinntak

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpent for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skole.
Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn hvert skoleår i oktober, gjeldende for kommende skoleår.
Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne i følgende rekkefølge;
jfr. Friskoleloven § 3-1 andre ledd.

Inntak til 1. trinn:

 1. Søkere som kommer fra Tønsberg Montessori Barnehage
 2. Søkere med søsken ved skolen
 3. Søkere fra andre montessoribarnehager i fylket
 4. Søkere fra andre montessoribarnehager
 5. Øvrige søkere etter loddtrekning

Inntak 2. – 7. trinn:

 1. Søkere med søsken ved skolen
 2. Søkere som tidligere har gått ved Tønsberg Montessori skole
 3. Søkere fra andre montessoriskoler
 4. Søkere som tidligere har gått ved Tønsberg Montessori Barnehage
 5. Øvrige søkere etter loddtrekning

Inntak 8. – 10. trinn:

 1. Søkere fra andre montessoriskoler i fylket
 2. Søker fra andre montessoriskoler
 3. Søkere med søsken ved skolen
 4. Øvrige søkere etter loddtrekning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dersom søkere stiller likt i hht. inntakskriterier og prioriteringslisten, avgjøres skoleplass etter loddtrekning.
  Vedtak om inntak gjøres av rektor etter inntaksreglementet og antall elever fastsatt av styret. Loddtrekning utføres av rektor og sekretær.
 1. Kunngjøring om inntak og søknadsfrist

Hvert år i oktober skal inntaket av elever for neste skoleår kunngjøres på skolens nettside. Kunngjøringen skal sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten og at søknadsfristen og inntakskriterier kommer klart frem.

Skolen har to typer av inntak.

Inntak til kommende skoleår (1) og inntak til inneværende skoleår (2).

 1. Hovedopptak til kommende skoleår med oppstart august året etter.
  Søknadsfrist 15. november. Svarfrist til søkere 15. desember.
  Inntak er lukket fra 15. november til 1. januar, unntatt for de søkere som har blitt lagt på venteliste ved opptaket.
  Kompletterende opptak til kommende skoleår dersom det er ledig plasser er fra og med 1. januar frem til 1. juni.
 2. Søkere til inneværende skoleår har en søknadsfrist 23. september, hvorav søknadsperioden starter 1. august. Etter 23. september er inntaket lukket for inneværende skoleår, unntatt for søkere som har blitt lagt på venteliste. De som kommer på denne ventelisten, kan komme inn på komplementerende inntak i løpet av dette skoleåret.

3. Meddelelse om inntak

Alle søkere skal underrettes skriftlig om inntakets utfall innen 15. desember og informeres om retten til å se sakens dokumenter. Vedtaket kan påklages og søker skal underrettes om sin rett til innsyn i sakens dokumenter, klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet etter kap. 5 og 6 i forvaltningsloven. Klage på inntaksvedtak sendes til skolen v/rektor som er klageinstans. Dersom rektor ikke omgjør avslaget sendes klagen videre til fylkesmannen. Meldingen om aksept av skoleplass sendes av skolen til elevens hjemstedskommune

 1. Prioritert venteliste

For å bli lagt på venteliste ved oversøkning må søknadsfristen overholdes.

5. Endringer av inntaksreglementet

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i Friskoleloven.

6. Skolepenger og friplass

Vi ønsker ikke at noen må velge bort skoleplass hos oss på grunn av økonomiske hensyn og tilbyr derfor redusert foreldrebetaling for en periode. Begrunnet søknad om redusert foreldrebetaling sendes rektor på skolen og avgjørelsen vurderes for en avtalt tidsperiode. Se retningslinjer for redusert foreldrebetaling.